Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

missatomicbomb
4839 efb4
1165 3b5d 500

blueblackdream:

Edvard Munch, Attraction I (Tiltrekning I), 1896

missatomicbomb
5125 236f 500
Reposted fromposzum poszum viafajnychnielubie fajnychnielubie

July 16 2017

missatomicbomb
9223 c06e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsidemyhell insidemyhell
missatomicbomb
8286 6ea0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsidemyhell insidemyhell
missatomicbomb
Ale kochanie, nie ma tak nieśmiałego mężczyzny, żeby nie był w stanie wystartować wtedy kiedy mu naprawdę zależy. Nie goń, nie ścigaj, nie napieraj. To Ci się zwyczajnie nie opłaci.
— pokolenie ikea
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viawonderwall wonderwall
missatomicbomb
6749 fcae 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viairmelin irmelin
8083 d1b3 500
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viaaynis aynis

July 08 2017

missatomicbomb
7460 71ae
Reposted fromcalifornia-love california-love
0060 5e0b 500

irrationalkillersfans:

It’s really good to be back.

Reposted fromtheresadeflowers theresadeflowers
missatomicbomb
6692 7f05 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaretaliate retaliate
8665 0d7e 500
3015 b29a 500
Reposted fromkattrina kattrina viamyzone myzone
missatomicbomb
2140 6c7e
Agatka zaorała pomarańczowego :3
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viaaynis aynis
missatomicbomb
missatomicbomb
7067 f295
Reposted fromrozszczepianie rozszczepianie viamyzone myzone
missatomicbomb
2426 d4e8 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawonderwall wonderwall
missatomicbomb
6666 6f16 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawonderwall wonderwall
missatomicbomb

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viawonderwall wonderwall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl